SỞ, BAN, NGÀNH

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

SỞ TÀI CHÍNH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thụy Phương Thảo

Điện thoại:
02713879971
Email: thaontp.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thụy Phương Thảo
2

Nguyễn Anh Tài

Điện thoại:
02713.563583
Email: taina.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Thạc sỹ Kinh tế
Nguyễn Anh Tài
3

Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại:
02713.879253
Email: cuongnq.stc@binhhuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Quốc Cường

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Tấn Hùng

Điện thoại:0988 597 777
02713 500 068
Email: hungnt.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Tấn Hùng
2

Đỗ Văn Phong

Điện thoại:0913649555
02713 887 355
Email: phongdv.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đỗ Văn Phong

SỞ XÂY DỰNG

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Tất Dũng

Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: dungvt.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám Đốc Sở Xây dựng Võ Tất Dũng
2

Nguyễn Văn Lâm

Điện thoại:0913757383
02713506158
Email: lamnv.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Minh Quang

Điện thoại:0913880090
02713.888.207
Email: quangnm.stttt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Thạc sỹ kinh tế; Kỹ sư Điện tử Viễn thông
Nguyễn Minh Quang
2

Nông Hồng Thức

Điện thoại:0908730331
0271.3 888 207
Email: thucnh.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân khoa học Ngữ Văn
Nông Hồng Thức
3

Nguyễn Thanh Phong

Điện thoại:
02713.888.250
Email: phongnt.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Toán - Tin ứng dụng
Nguyễn Thanh Phong

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.883.160
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Chung

Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: chungtv.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Trần Văn Chung
2

Đỗ Minh Trung

Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: trungdm.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đỗ Minh Trung
3

Trần Thế Anh

Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: anhtt.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Thế Anh
4

Nguyễn Khắc Vĩnh

Điện thoại:0975505588
02713.838.308
Email: vinhnk.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Thị Minh Thúy

Điện thoại:0911920999
02713.890079
Email: thuybtm.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thị Minh Thúy
2

Trịnh Thị Hòa

Điện thoại:
02713.870.987
Email: hoatt.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trịnh Thị Hòa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lý Thanh Tâm

Điện thoại:0917.635.888
0271.3602888
Email: tamlt.sgd@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm
2

Hồ Hải Thạch

Điện thoại:0918.274.773
02713686779
Email: thachhh.sgd@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Hải Thạch
3

Lê Hải Đăng

Điện thoại:0913.639.902
02713870975
Email: danglh.sgd@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hải Đăng

SỞ Y TẾ


Email:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3889096
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Anh Tuấn

Điện thoại:
0913124812
Email: tuanla.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sĩ Y tế cộng đồng
Lê Anh Tuấn
2

Văn Thanh Bình

Điện thoại:
0988887079
Email: binhvt.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sĩ Dược
Văn Thanh Bình
3

Đỗ Thị Nguyên

Điện thoại:0983954087
Email: nguyendt.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Phó Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
Bác sĩ Chuyên khoa II
Đỗ Thị Nguyên

SỞ NGOẠI VỤ


Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:0271 3 886 227
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Anh Thư

Điện thoại:0911545888
0271 3 886 227
Email: thupta.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thị Anh Thư
2

Bùi Quốc Khánh

Điện thoại:0909322000
0271 3 886 227
Email: khanhbq.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bùi Quốc Khánh

CỤC HẢI QUAN


Email:hqbinhphuoc@customs.gov.vn
Điện thoại:(0271) 388 5461
Số fax:(0271) 388 7092
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Lịch

Điện thoại:02713.886.236
Email: lichnv@customs.gov.vn
Cục trưởng Nguyễn Văn Lịch
2

Phan Văn Dũng

Điện thoại:
02713.886.568
Email: dungpv@customs.gov.vn
Phó Cục trưởng Phan Văn Dũng
3

Nguyễn Văn Ngàn

Điện thoại:
02713.886.236
Email: ngannv@customs.gov.vn
Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Ngàn
4

Nguyễn Tứ Tri

Điện thoại:0983740789
02713886427
Email: nguyennt@customs.gov.vn
Chánh Văn phòng Nguyễn Tứ Tri
5

Phạm Đức Quang

Điện thoại:0914622399
02713.885297
Email: quangpd@customs.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phạm Đức Quang
6

Trịnh Công Trung

Điện thoại:0907.501.901
02713.885461
Email: trungtc2@customs.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Trịnh Công Trung

TRUNG TÂM XÚC TIỀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Quốc Duy

Điện thoại:0937729266
02713818686
Email: duytq.ttxt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm XTĐT-TM&DL Trần Quốc Duy

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Minh Chiến

Điện thoại:0913123486
0271.3886201
Email: chiennm.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nguyễn Minh Chiến
2

Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: hoangnh.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nguyễn Huy Hoàng
3

Nguyễn Trọng Tiến

Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Email: tiennt.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nguyễn Trọng Tiến
4

Hoàng Hữu Vũ

Điện thoại:
0271.3886202
Email: vuhh.bqlkkt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hoàng Hữu Vũ

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG


Điện thoại:0271.3879985
Số fax:02713.881.058
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Vũ Sao Sáng

Điện thoại:
0988.200.568
Email: sangvs.sct@dsn.gov.vn
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Vũ Sao Sáng
2

Nguyễn Thị Thanh Loan

Điện thoại:0916161639
0916.161.639
Email: loanntt@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Loan
3

Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại:0918530666
0918.530.666
Email: haint8@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải
4

Phan Tiến Cường

Điện thoại:0989850750
Email: cuongpt@dms.gov.vn
Phó Cục trưởng Phan Tiến Cường

CỤC THUẾ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lâm Văn Đạt

Điện thoại:0919670199
Email: lvdat.bph@gdt.gov.vn
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước Lâm Văn Đạt
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,793
  • Hôm nay231,028
  • Tháng hiện tại18,130,173
  • Tổng lượt truy cập284,065,861
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây