SỞ LAO ĐỘNG TB&XH
  • Địa chỉ trụ sở: 829, QL14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3870136

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Lãnh đạo Sở

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phùng Hiệp Quốc

Điện thoại:
02713.727677
Email: quocph.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Phùng Hiệp Quốc
2

Lê Văn Mãi

Điện thoại:0913992672
0271.3870136
Email: mailv.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Văn Mãi
3

Phạm Thị Mai Hương

Điện thoại:0946848179
0271.3870136
Email: huongptm.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sỹ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Phạm Thị Mai Hương
4

Mai Xuân Tuân

Điện thoại:
02713.879.254
Email: tuanmx.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Mai Xuân Tuân

VĂN PHÒNG SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Email:phantanhoi.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913786767
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Đắc Lâm

Điện thoại:0918.490.309
0271.3885.321
Email: lamnd.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng
Cử nhân Kinh tế luật
Nguyễn Đắc Lâm
2

Đỗ Ngọc Thanh

Điện thoại:0918014379
Email: thanhdn.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Đỗ Ngọc Thanh
3

Nguyễn Thanh Quảng

Điện thoại:0986815297
Email: quangnt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thanh Quảng
4

Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại:0913.929.151
0271.3870136
Email: trangntt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng
Cử nhân Kế toán
Nguyễn Thị Thùy Trang
5

Trương Thị Thúy Loan

Điện thoại:0918.788.793
0271.3885.321
Email: loanttt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Hành chính học
Trương Thị Thúy Loan
6

Lương Văn Ngà

Điện thoại:0917.424.868
0271.3870136
Email: ngalv.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Lương Văn Ngà
7

La Thị Hồng Vân

Điện thoại:
02713885321
Email: vanlth.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Quản lý nhà nước
La Thị Hồng Vân
8

Nguyễn Thị Mão

Điện thoại:0978.096.069
0271.3870136
Email: maont.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Văn thư
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Mão
9

Dương Thị Nguyệt Ánh

Điện thoại:0368.140.105
Email: anhdtn.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Thủ quỹ
Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
Dương Thị Nguyệt Ánh
10

Nguyễn Thị Kim Thanh

Điện thoại:0982.420.834
02713885321
Email: thanhntk.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Thị Kim Thanh

THANH TRA


Email:levanhao.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913623578
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Văn Hảo

Điện thoại:0913623578
02713885016
Email: haolv.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh Tra
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Lê Văn Hảo
2

Nguyễn Thị Hiền Trang

Điện thoại:0975.751.229
Email: trangnth.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Công tác xã hội
Nguyễn Thị Hiền Trang
3

Trần Đông Chí

Điện thoại:0918446541
0271.3870136
Email: chitd.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Đông Chí

NGƯỜI CÓ CÔNG


Email:nguyenthesu.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0919101907
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thế Sự

Điện thoại:0919.101.907
0271.3870136
Email: sunt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thế Sự
2

Hà Thị Bích

Điện thoại:0983.220.122
0271.3870136
Email: bichht.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hà Thị Bích
3

Nguyễn Thị Mai Khuyên

Điện thoại:0985.079.005
0271.3870136
Email: khuyenntm.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Mai Khuyên
4

Bùi Ngọc Linh

Điện thoại:0947.273.486
0271.3870136
Email: linhbn.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Bùi Ngọc Linh
5

Nguyễn Văn Quân

Điện thoại:0979.917.178
0271.3870136
Email: quannv.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Quân
6

Phùng Thị Thanh Liên

Điện thoại:
0271.3870136
Email: liemptt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Phùng Thị Thanh Liên

PHÒNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM


Email:dinhquangdung.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0918284104
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đinh Quang Dũng

Điện thoại:0918.284.104
0271.3870136
Email: dungdq.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Đinh Quang Dũng
2

Nguyễn Trí Phăng

Điện thoại:0908.515.988
0271.3870136
Email: phangnt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Trí Phăng
3

Trương Thị Ngọc Anh

Điện thoại:0363725760
0271.3870136
Email: anhttn.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trương Thị Ngọc Anh
4

Hoàng Vũ Trường Giang

Điện thoại:0979.880.189
Email: gianghvt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Vũ Trường Giang
5

Đặng Đình Anh

Điện thoại:0978.789.437
0271.3870136
Email: anhdd.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đặng Đình Anh
6

Đào Thị Tuyết

Điện thoại:0978.356.986
0271.3870136
Email: tuyetdt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đào Thị Tuyết
7

Đặng Thị Ánh Diệu

Điện thoại:0977.117.324
0271.3870136
Email: dieudta.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đặng Thị Ánh Diệu
8

Nguyễn Thị Thơm

Điện thoại:0979.294.802
0271.3870136
Email: thomnt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thơm
9

Trịnh Thanh Bình

Điện thoại:0373.068.722
0271.3870136
Email: binhtt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trịnh Thanh Bình

PHÒNG QUẢN LÝ LĨNH VỰC XÃ HỘI


Email:nguyenthigai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0974197997
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Gái

Điện thoại:0974.197.997
0271.3870136
Email: gaint.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Gái
2

Nguyễn Đăng Thuần

Điện thoại:0271.3885309
0271.3885309
Email: thuannd.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Đăng Thuần
3

Vũ Văn Đán

Điện thoại:0913.881.679
0271.3870136
Email: danvv.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Văn Đán
4

Vũ Thị Bích Trâm

Điện thoại:0918.838.361
0271.3870136
Email: tramvtb.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thị Bích Trâm
5

Lê Thị Hồng Hạnh

Điện thoại:0975.523.069
0271.3870136
Email: hanhlth.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Hồng Hạnh
6

Nguyễn Thị Thu Dung

Điện thoại:0982.881.622
0271.3870136
Email: dungntt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Dung
7

Trịnh Thị Lan Hương

Điện thoại:0338.024.111
0271.3870136
Email: huongttl.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trịnh Thị Lan Hương
8

Thẩm Thúy Hằng

Điện thoại:0983.661.210
0271.3870136
Email: hangtt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Thẩm Thúy Hằng
9

Trần Tiến Hiệp

Điện thoại:
02713885309
Email: hieptt.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tiến Hiệp

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:trandaiky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913863117
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Đại Kỳ

Điện thoại:0913.863.117
0271.3870136
Email: kytd.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Trần Đại Kỳ
2

Bảo Trương

Điện thoại:0914.116.771
0271.3870136
Email: truongb.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám Đốc Bảo Trương

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:truongvinhky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0979880108
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Vĩnh Ký

Điện thoại:0979.880.108
Email: kytv.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Trương Vĩnh Ký
2

Hồ Trung Kiên

Điện thoại:0916.809.608
0271.3870136
Email: kienht.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Hồ Trung Kiên
3

Phạm Tân

Điện thoại:0986.199.393
0271.3870136
Email: tanp.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám Đốc Phạm Tân

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:tranvanhoa.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913790345
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Viết Xuân

Điện thoại:0918.446.485
0271.3870136
Email: xuannv.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Viết Xuân
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,702
  • Hôm nay243,819
  • Tháng hiện tại18,142,964
  • Tổng lượt truy cập284,078,652
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây