Lịch làm việc tuần thứ 21-2022

Lịch làm việc tuần thứ 21-2022

Số kí hiệu 21
Ngày ban hành 22/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                    LỊCH LÀM VIỆC
                                 Tuần 21  năm 2022 (từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)
                                                                    - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 23/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở:
- 08 giờ 30: Làm việc với Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trịnh Quang Hạnh – P.TP Phụ trách Phòng XDCQ, CTTN&CCHC về báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm 337.
- 09 giờ 30: Làm việc với Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP. CCVC&TCBM về báo cáo giải trình với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy liên quan Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước.
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP Sở và đ/c Vũ Mạnh Thảo – PTP CCVC&TCBM tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 khóa 75 năm 2022 (từ ngày 23/5/2022 – 07/6/2022).
Địa điểm: Tại cơ sở II/eBB736 (Trường Quân sự cũ, ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài)
CHIỀU 1)
THỨ BA – Ngày 24/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội (đ/c Mừng cùng đi)
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 31;
- 08 giờ 00: Ban chủ nhiệm 337 về chương trình phát triển đô thị xin chủ trương điều chỉnh nội dung Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ.
- 09 giờ 30: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án đầu tư hạ tầng huyện Đồng Phú, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
(Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung và đ/c Hạnh cùng dự).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) Các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
4)  08 giờ 00: Họp Chi bộ 3 định kỳ, họp cơ quan Ban Tôn giáo.
Địa điểm:  Phòng họp Ban Tôn giáo
5) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng làm việc với Ban QLDA về công tác chỉnh lý tài liệu (phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Riềng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2022 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại Huyện uỷ Phú Riềng.
THỨ TƯ - Ngày 25/5
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức (đ/c Mừng cùng dự).
Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đồng Phú.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốcĐồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo và thành viên Đoàn khảo sát 140 đi khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của đạo Cao Đài và Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh (03 ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao CCHC năm 2022 (đ/c Phưởng cùng dự) (Chuyển sang 14h00 chiều thứ 5 ngày 26/5/2022).
Địa điểm:
UBND thị xã Phước Long.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng Sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (phòng nghiệp vụ cùng đi) (02 ngày).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
6) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Giuse.
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc làm việc với Trường Cao đẳng Bình Phước về việc tái cấu trúc Trường (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước.
THỨ NĂM - Ngày 26/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự lễ khai mạc ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XI – năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Riềng.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp xem xét đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế về giải quyết các thủ tục hành chính về môi trường các dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN, KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) Các Phó giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 27/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Tổ Công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Địa điểm:  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Toàn thể công chức, viên chức nghe triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 28/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự hội nghị quán triệt quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị (đ/c Hà phòng CCVC cùng dự).
Địa điểm: tại Hội trường BTC Tỉnh ủy.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,035
  • Hôm nay156,098
  • Tháng hiện tại156,098
  • Tổng lượt truy cập362,161,901
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây